Info Veilig

Beste collega,

Welkom bij de KuijpersVeilig App. In deze App staan de Kuijpers-voorschriften die je in verband met ieders veiligheid moet naleven. Het is in je eigen en andermans belang dat je onze regels kent en actief toepast. Let op: gelden er op de locatie waar je werkt strengere regels dan de Kuijpers-regels? Dan zijn die strengere regels leidend.

Ik vind het zelf altijd erg vervelend om te horen dat er een ongeluk is gebeurd. Elk ongeval is er één te veel. Als organisatie hebben we de verantwoordelijkheid om in de juiste werkomstandigheden te voorzien én om de juiste gereedschappen en beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Dit hebben we op orde. Mocht je anders ervaren: meld dit dan via deze KuijpersVeilig App. Als medewerker ben je altijd verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Besef dat iedereen, dus ook jij, het werk stil mag leggen bij een onveilige situatie.

Twijfel je? Druk op knop LRMA en bestudeer deze regels aandachtig, bij een negatieve conclusie neem dan contact op met je collega’s of leidinggevende. Neem bij onveilige situaties het gevaar weg. Het werk stilleggen tijdens een onveilige situatie is geen vrije keuze, maar een (morele) verplichting. Meld vervolgens via de KuijpersVeilig App de situatie. Het is mijn verantwoordelijkheid en persoonlijke doel dat iedereen gezond naar huis gaat aan het einde van elke werkdag.

Iedere medewerker of medewerker die onder contract staat van Kuijpers is een Kuijpers-ambassadeur. Dat betekent dat we ook op het gebied van veiligheid moeten laten zien dat Kuijpers de beste partner is om mee samen te werken. We beschouwen een project alleen als succesvol, als het zonder ongevallen is gerealiseerd.

We werken volgens de volgende veiligheidswaarden:

Eigenaarschap

 • Ik neem eigenaarschap voor mijn eigen veiligheid en voor die van anderen.

Duidelijkheid

 • Ik draag zorg dat risicovolle werkzaamheden zorgvuldig zijn voorbereid.
 • Ik stop onveilig werk, indien nodig leg ik werkzaamheden stil.
 • Ik ga weer aan het werk vanuit veilig afgestemde beheersmaatregelen.

Elkaar scherp houden

 • Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid.
 • Ik accepteer dat ik word aangesproken op veiligheid.
 • Ik meld alle ongevallen of bijna ongevallen.
 • Ik wil leren van ongevallen en bijna ongevallen.

Zorg dat je deze waarden altijd in je achterhoofd houdt tijdens het werken, want er is altijd tijd om veilig te werken.

We streven ernaar om continu te verbeteren op het gebied van veiligheid. Zorg daarom dat je een gevaarlijke situatie altijd via deze App meldt en bij je leidinggevende. Na melding neemt de veiligheidsverantwoordelijke actie en wordt je op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding. Zo kunnen we op tijd actie ondernemen, voordat er ongelukken gebeuren. Ik hoop dat we je met deze KuijpersVeilig App voldoende hulpmiddelen aanreiken om het werk op een veilige, gezonde en verantwoorde wijze uit te voeren. Mocht je suggesties hebben voor verbetering: geef het door aan je collega’s, leidinggevende of veiligheidskundige.

Ik reken op je medewerking!

Aukje Kuypers
Algemeen directeur

"Veiligheid is het bewust omgaan met aanvaardbare risico’s."

Veilig werken is alleen mogelijk als we in staat zijn om vroegtijdig de aanwezige gevaren te herkennen, weg te nemen of te beheersen. Hiervoor is uiteraard wel de nodige kennis en kunde vereist. Vakgerichte trainingen en opleidingen zoals bijvoorbeeld VCA helpen je hierbij. Naast de aanwezige procedures en werkinstructies is het erg belangrijk dat je zelf verantwoor- delijkheid neemt voor je eigen veiligheid en die van anderen. Tenslotte ben jij degene die het verschil kan maken!

Iedere medewerker heeft het recht om zijn of haar werk te onderbreken als er, naar zijn of haar redelijk oordeel, een ernstig direct gevaar dreigt voor personen. De directie van Kuijpers zal je hierin altijd de nodige steun geven. Als je het werk hebt onderbroken, moet je dit direct aan je leiding- gevende melden. Deze zal de melding naar de directie en de afdeling KAM verzorgen. Vervolgens zoek je gezamenlijk naar een oplossing voor het probleem.

Arbeidshygiënische strategie

Voor het beheersen van de aanwezige gevaren geldt dat er gewerkt moet worden volgens de arbeidshygiënische strategie. Deze bestaat uit vier niveaus:

 1. Bronmaatregelen – Dit zijn maatregelen waarmee je het gevaar wegneemt. Voorbeeld: je ontwerpt het leidingstracé zo, dat dit niet meer door een kruipruimte loopt en je dus niet meer in een besloten ruimte hoeft te werken.
 2. Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
 3. Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn of (nog) geen oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: extra rustpauzes bij heet werk/weer.
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de medewerker gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.
Het is alleen toegestaan om een niveau te verlagen indien onderbouwd is aangetoond dat de maatregel op het voorgaande niveau niet kan worden uitgevoerd.

Bij Kuijpers bereiden we projecten goed voor en kunnen we mogelijke gevaren in een vroeg stadium herkennen, wegnemen of beheersen. Hiervoor wordt vooraf per project een VGM-plan gemaakt.

Alle medewerkers van Kuijpers, inclusief inleners en onderaannemers die op een project gaan werken, krijgen een instructie. Die gaat over de specifieke regels en voorschriften die in het VGM-plan, en samen met onze klant, zijn vastgelegd en dus op het project gelden.

De instructie wordt gegeven door de leidinggevende van Kuijpers op het project. Dit start- werkoverleg wordt vastgelegd op het hiervoor bedoelde formulier (F037).

De informatie in deze instructie gaat o.a. over:
 • Aard van het werk en betrokken partijen;
 • Gerelateerde risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Aanwezige voorzieningen (stroom, keet, sanitair, etc.);
 • Wat te doen in geval van nood (BHV);
 • Hoe om te gaan met afval;
 • Werktijden.
Nieuwe medewerker bij Kuijpers
Voor nieuwe medewerkers verzorgt de afdeling KAM een algemene VGM-introductie waarin we het beleid van Kuijpers op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit behandelen. Deze verplichte introductie vindt 1e werkdag van de maand plaats. Nieuwe medewerkers ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Nieuwe medewerker op een project
Zorg altijd dat je je kunt legitimeren op een projectlocatie. Zorg er ook voor dat je naast een geldig VCA-certificaat je vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij je hebt. Als je nieuw op een lopend project binnenkomt, krijg je een introductie van je leidinggevende.
Toolboxmeetings

Om ervoor te zorgen dat je op de hoogte blijft van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu organiseren we toolboxmeetings. Een toolboxmeeting is een interactief overleg tussen de leidinggevende en de medewerkers. Als operationeel medewerker ben je verplicht hier actief aan deel te nemen. Ook is dit het moment om veiligheidspunten te bespreken met elkaar.

Tijdens een toolboxmeeting komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Ongevallen en incidenten van de afgelopen maand;
 • Resultaten werkplekinspecties van de afgelopen maand;
 • Het voorgeschreven maandthema;
 • Een eventueel projectgebonden veiligheidsonderwerp;
 • Afspraken uit de vorige toolboxmeeting;
 • Rondvraag
TRA
Soms moet je taken uitvoeren die nieuw zijn, die niet vaak voorkomen, of die een hoog risico met zich meebrengen. In deze gevallen maakt het projectteam of uitvoerder een TRA. Hierin staan de risico’s beschreven die bij die specifieke taak horen. Je leidinggevende bespreekt de TRA met jou.

Team Kwaliteit, Arbo & Milieu

Jan-Willem van den Brink

06-51 02 09 27

jbrink@kuijpers.nl

KAM algemene zaken, veiligheidsgedrag, Kwaliteit en verbeteren, Managementsystemen en Centrale Projecten

Edwin Gielissen

06-50 08 40 21

egielissen@kuijpers.nl

Kwaliteit, Arbo & Milieu en Asbest

Industrie

Eric de Punder

06-45 91 95 66

epunder@kuijpers.nl

Managementsystemen, Kwaliteit & Arbo, ISO9001 en ISO45001

Inge van de Sande

06-50 08 40 05

isande@kuijpers.nl

Procesverbetering en kwaliteit

Marinus Knol

06-22 41 38 70

mknol@kuijpers.nl

Arbo & Milieu

Regio Noordoost / Industrie

Afwezig op de maandag

Monique van Beek

06-45 91 91 73

mbeek@kuijpers.nl

Arbo & Milieu, KuijpersVeilig App en Asbest

Regio Noordwest

Sidney van der Lee

06-11 73 44 62

slee@kuijpers.com

Arbo & Milieu

Regio Zuidoost

Peter van der Heijden

06-47 65 93 45

pheijden@kuijpers.nl

Arbo & Milieu en Chroom 6

Regio Zuidwest

Afwezig op de even vrijdag

Sjors Piersma

06-25 74 25 68

spiersma@kuijpers.nl

Managementsystemen, Kwaliteit & Arbo, ISO9001 en ISO45001

Daan Verhoeven

06-46 82 84 24

dverhoeven@kuijpers.com

Beveiligingssystemen, FireX, ECO Partners, OSH en PHF